Thai Asean Co-operative
     Please wait..........
Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


      

 บริการของเรา

 

หน้าหลัก 
    แนะนำอาเซียน 
    ข้อมูลสหกรณ์ในอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC
ข้อมูลการค้าตลาดอาเซียน

 

บทความสหกรณ์อาเซียน
  เอกสารประกอบการสัมมนา  
  ความร่วมมือระหว่างประเทศ
   

 สหกรณ์ของไทย

   ขบวนการสหกรณ์ 
   กฏหมายสหกรณ์ไทย 
ประเภทสหกรณ์ 
  ทำเนียบสหกรณ์ไทย 
   สถิติการเงินสหกรณ์ไทย 
   

  

เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนาสัมนาเรื่อง "ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA: เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก" ครั้งที่ 5 สินค้าปาล์มน้ำมัน ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ จังหวัดกระบี่
  1. ศักยภาพปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

2. ปาล์มน้ำมันกับมุมมองทางการแข่งขันในตลาดโลก

ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  3. การค้าเสรีกับการใช้ประโยชน์ นายวิทัต วัชโรบล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  4. โครงสร้างการตลาดปาล์มของสหกรณ์ ผอ.สุเมธ วัฒนา ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก
  5. มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน นายชาย สังขะเวส กรมการค้าต่างประเทศ
  6. น้ำมันปาล์มไทยกับโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  7. โอกาสและอุปสรรคอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยในตลาดโลก ประเด็นอาหารและพลังงานทดแทน นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัมนาเรื่อง "ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA: เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก" ครั้งที่ 4 สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก
  1. มุมมองทางการตลาดสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์พืชแห่งอาเซียน ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. ไทยกับการเข้าสู่ Seed Hub  
  3. ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ กรรมการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  4. ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรของไทย: สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น.ส.ทัศนีย์ ปรัชญาบำรุง มกอช.

สัมนาเรื่อง "ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA: เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก" ครั้งที่ 3 สินค้ามันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา
  1. ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง คุณวิลาวัณย์ วงษ์เกษม กรมส่งเสริมการเกษตร
  2. แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง คุณศิริรัตน์ ศาตะนิมิ กรมการค้าภายใน
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรกรของไทยมันสำปะหลัง คุณทรรศนีย์ ปรัชญาบำรุง มกอช.
  4. การใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อการส่งออกและการแข่งขันในต่างประเทศ   คุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์ ประธานชมรมมันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี 

สัมนาเรื่อง "ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA: เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก" ครั้งที่ 2 สินค้าผลไม้ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กทม.
  1.การค้าเสรีกับการใช้ประโยชน์  นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
  2. มาตรฐานสินค้าเกษตรในความตกลง FTA ในตลาดอาเซียน-ตลาดนอกอาเซียน  นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล
  3. โอกาสและอุปสรรคผลไม้ไทยในตลาดโลก  นายวิชชากร จันทรศิริ
  4. การเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักและผลไม้ ภายใต้การเปิดเสรี AEC/FTAS  นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
  5. การผลิตให้ได้มาตรฐาน FairTrade  นายอานนท์ โลดทนงค์

สัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA: เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 
 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปในความตกลง FTA ในตลาดในและนอกอาเซียน 
     -
ด้านปศุสัตว์      
    


ส.พญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
       -ด้านประมง  
    
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง
       -ด้านพืช (1) (2)  นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ มกอช. 

สัมมนาเรื่อง "ต่อยอดผู้ประกอบการข้าวภาคกลางและภาคเหนือสู่ AEC" ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  
 

1. ความคืบหน้าของการเปิด FTAs/AEC และประโยชน์ของสินค้าข้าว 

-นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  2. มองข้าวไทยผ่านการค้าข้าวโลก: จะสร้างความยั่งยืนในอาชีพชนบทอย่างไร  -รศ.สมพร อัศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ
  3. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์เป็นผู้ส่งออกข้าว [เอกสารบรรยาย 1] [เอกสารบรรยาย 2] [เอกสารบรรยาย 3]   -นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  4. แนวทางภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย  -ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 
  5. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของระบบข้าวไทยอย่างยั่งยืน Integrated Supply Chain Management [เอกสารบรรยาย 1] [เอกสารบรรยาย 2] [เอกสารบรรยาย 3]  -นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  6. สหกรณ์และข้าวไทยควรปรับตัวอย่างไรใน AEC   -ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน มหาวิทยาลัยเนชั่น 

สัมมนาเรื่อง "ต่อยอดผู้ประกอบการสหกรณ์โคนม และโคเนื้อสู่ AEC" ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  
 

1.) ความคืบหน้าของการเปิด AEC/FTAs และประโยชน์ของสินค้าโคนมและโคเนื้อ  โดยนายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2.) เสวนาเรื่องสถานการณ์ผลิตภัณฑ์โคนมและโคเนื้อในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
     2.1)
เอกสารประกอบการเสวนาของนายธานี ภาคอุทัย กรมปศุสัตว์
     2.2) เอกสารประกอบการเสวนาของนายชัยยันต์ โลหพันธุ์วงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
     2.3) เอกสารประกอบการเสวนาของผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     2.4)
เอกสารประกอบการเสวนาของรศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3.) เสวนาเรื่องการพัฒนาแบรนด์สินค้าและการตลาดโคเนื้อ โคนม ภายใต้ AEC 
     3.1) นางสาวพัชณัฏฐ์วิชัยดิษฐ์ รองกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทเพชรมงกุฎการเกษตร จำกัด
[เอกสารบรรยาย 1] [เอกสารบรรยาย 2]
     3.2)
เอกสารประกอบการเสวนาของดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน มหาวิทยาลัยเนชั่น
     3.3) นายทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
[เอกสารบรรยาย 1] [เอกสารบรรยาย 2] [เอกสารบรรยาย 3] [เอกสารบรรยาย 4] [เอกสารบรรยาย 5]
4.) เสวนาเรื่องทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมและโคเนื้อของสหกรณ์สู่ตลาดโลก
      4.1)
เอกสารประกอบการเสวนาของนายชัยยันต์ โลหพันธุ์วงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
      4.2)
เอกสารประกอบการเสวนาของนายชัชวาลย์ มณีทัพ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด


ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปรับตัวของภาคสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม S.D.Avenue กทม. 
 

1.) อนาคตผลไม้ไทยในประชาคมอาเซียน

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ
  2.) A Critical Look at Thai Fruit Market Landscape: ASEAN Context โดย  [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] นายปราโมช ร่วมสุข ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

สัมมนาวิชาการเรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 120 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

1.) ผลกระทบของ AEC ต่อภาคเกษตรและสหกรณ์ไทย

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2.) โอกาสหรือข้อกังวลต่อภาคเกษตรไทยในการเข้าสู่ AEC โดย [เอกสารบรรยาย1] [เอกสารบรรยาย2] ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3.) ประชาคมอาเซียน 2015: ความสำคัญ ของ 3 เสาหลัก

อาจารย์สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  4.) สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การค้า และการลงทุน ใน ASEAN รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     
     
     


 

 


 

 


 

  

 

 

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ตัวช่วยธุรกิจไทยบุกตลาดโล

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095