Thai Asean Co-operative
     Please wait..........
Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


      

 บริการของเรา

 

หน้าหลัก 
    แนะนำอาเซียน 
    ข้อมูลสหกรณ์ในอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC
ข้อมูลการค้าตลาดอาเซียน

 

บทความสหกรณ์อาเซียน
  เอกสารประกอบการสัมมนา  
  ความร่วมมือระหว่างประเทศ
   

 สหกรณ์ของไทย

   ขบวนการสหกรณ์ 
   กฏหมายสหกรณ์ไทย 
ประเภทสหกรณ์ 
  ทำเนียบสหกรณ์ไทย 
   สถิติการเงินสหกรณ์ไทย 
   

  

บทความเกี่ยวกับสหกรณ์และการเปิดประชาคมอาเซียน  ม.ค.58 ทิศทางธุรกิจยางพาราสู่อาเซียน
ม.ค.58 จุดได้เปรียบในการแข่งขันโดยผ่านระบบสหกรณ์  
  ม.ค.58 ระบบสหกรณ์ในประเทศเยอรมนี 
ธ.ค. 57 ขบวนการสหกรณ์ของราชอาณาจักรกัมพูชา
ธ.ค. 57 สหกรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์
ธ.ค. 57 ขบวนการสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ต.ค. 57  แนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตกาแฟ : เชื่อมโยงผู้ปลูกกาแฟกับตลาดต่างประเทศ
  ต.ค.57  ขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ก.ย. 57  การผลิตกาแฟอย่างยั่งยืนของ Indonesia
ก.ย. 57 อุตสาหกรรมกาแฟอาเซียน: สร้างความยั่งยืนด้วยกาแฟรูปแบบพิเศษ
ก.ย. 57 เกษตรกรรายย่อยจะสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไร
ส.ค. 57  ประสิทธิภาพของระบบอภิบาลในสหกรณ์
ส.ค. 57  ปีสากลแห่งการเกษตรในครัวเรือน
พ.ค. 57 การวัดผลการดำเนินงาน: การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย
พ.ค. 57 การเตรียมพร้อมสหกรณ์ด้านการเปิดตลาดเงินและตลาดทุนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
ม.ค. 57 สหกรณ์: เครื่องมือทางเศรษฐกิจใหม่ของมาเลเซีย
ธ.ค. 56 รายงานสรุปสถานการณ์ด้านปศุสัตว์และประมง และการเตรียมการของสหกรณ์ เมื่อเปิด AEC
พ.ย. 56 การนำระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ไปสู่การปฏิบัติ
พ.ย. 56 การจัดการผลผลิตแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงผลิตภาพผลผลิต
พ.ย. 56 ASEAN Seed Council เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเมล็ดพันธุ์
พ.ย. 56 มาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
พ.ย. 56 การทดสอบสิ่งตกค้างจากยาในอาหาร
พ.ย. 56 ข้าวพันธุ์ Thadokkham 11 - ข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
พ.ย. 56 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย
เม.ย. 56 สหกรณ์ในอาเซียน
ก.ย. 56 วิวัฒนาการของสหกรณ์การเกษตรเวียดนาม: การปรับตัวต่อภาวะโลกาภิวัฒน์

 

 


 

 


 

  

 

 

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ตัวช่วยธุรกิจไทยบุกตลาดโล

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556
กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095